Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op deze pagina leest u de algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van Gewoonweg Leuk Living. Dit betreffen de regels die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tot het online bestellen bij Gewoonweg Leuk Living. U gaat akkoord met deze voorwaarden door een bestelling te plaatsen.

Goederen/diensten die wij aanbieden worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. We doen dit daarnaast zo volledig mogelijk als dat de redelijkheid vereist. Gewoonweg Leuk Living kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de website.

Gewoonweg Leuk Living behoudt zich het recht voor om t.a.t. de inhoud van de informatie op de website en de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities
Artikel 2 De ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het Aanbod
Artikel 5 De overeenkomst
Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
Artikel 7 Levering
Artikel 8 Klachten en retourneren
Artikel 9 Persoonsgegevens
Artikel 10 Garantie
Artikel 11 Geschillen
Artikel 12 Gebruik van de website


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten/diensten aan consumenten aanbiedt.
Consument: de natuurlijke persoon die op afstand een overeenkomst aangaat met de ondernemer. Deze persoon handelt niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruikt wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. Dit in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en /of diensten, t/m het sluiten van de overeenkomst.
Techniek voor communicatie op afstand: Dit is het middel dat gebruikt wordt voor het sluiten van een overeenkomst tussen ondernemer en consument zonder dat deze op het zelfde tijdstip in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Herroepingrecht: Dit betreft de mogelijkheid voor de consument om binnen een vastgestelde bedenktijd (14 dagen na bezorging/levering van product/dienst) af te zien van de overeenkomst op afstand.
Dag: Met dag/dagen wordt kalenderdag(en) bedoelt.
Drager van duurzame gegevens: Dit betreft elk middel dat de consument of ondernemer de mogelijkheid biedt om informatie die persoonlijk aan hem is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewenst hergebruik van deze informatie mogelijk maakt.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
Modelformulier voor herroeping: Het formulier dat consument dient te gebruiken indien hij na betaling en levering alsnog wil afzien van aankoop. Het formulier staat op de website van Gewoonweg Leuk Living.

Artikel 2 - De ondernemer

Naam onderneming: Gewoonweg Leuk Living
E-mailadres: andrej@verhoeks.net
Vestigingsadres: Schutterlaan 31, 5632JR Eindhoven

KvK-nummer: 67599141
BTW-nummer: NL142193197B01
Rekeningnummer: NL39RABO0315222484
BICnummer

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op en eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in act nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie schriftelijke of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na afloop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, de aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden
Op mijn webwinkel kunt u een product bestellen door ons het door u gewenste product in het winkelwagentje te plaatsen. U ontvangt voor de betaling van deze bestelling een factuur per mail met daarin de betalingsgegevens. U kunt ons ook gewoon een mail sturen via info@gewoonwegleukliving.nl.

Al de prijzen op onze website zijn vermeld in euro’s en inclusief 21% BTW, tenzij duidelijk anders is vermeld. De prijzen zijn exclusief verzendkosten in Nederland.

U kunt op twee manieren aan ons betalen:

IDeal
Bankoverschrijving
Over de ontvangst van de betaling en de verzending van uw bestelling wordt u door ons per e-mail geïnformeerd. Mocht u het te betalen bedrag over willen maken, dan moet dit binnen 5 dagen na bestelling bijgeschreven zijn op:
NL39RABO0315222484 tnv GewoonwegLeukLiving.


Artikel 7 - Levering
Ik streef ernaar uw producten indien op voorraad binnen maximum 2 werkdagen na betaling aan u te verzenden. Indien levering binnen deze periode niet mogelijk is wordt hierover met u contact opgenomen. Gewoonweg Leuk Living kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door niet goed gebruik van de geleverde producten. Het leveringsgebied van gewoonweg Leuk Living is Nederland!

Indien uw betaling niet binnen 5 dagen n bestelling is ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden slechts als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

De verzending, vindt plaats via Post NL. De tarieven van Post.nl staan op de website van Post.nl. Afwijken hiervan geschiedt alleen in overleg met de consument. Aangetekend versturen? Dat kan, maar ook dat alleen in overleg. Wij hanteren daarvoor de tarieventabel van Post NL.

Artikel 8 - Klachten en retourneren
Ik doe er alles aan om u een goed product te leveren. Mocht het bestelde artikel toch niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vraag ik u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@GewoonwegLeukLiving.nl of via ons contactformulier op de website. Ontvang GewoonwegLeukLiving binnen deze termijn geen schriftelijke klachten, wordt Gewoonweg Leuk Living geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Gewoonweg Leuk Living terug te sturen. Gebruik hiervoor het herroepingformulier. Het is aan te raden altijd een kopie van dit exemplaar te bewaren. U leest waaraan u precies moet voldoen op de pagina retourneren.

Retourneren kan binnen de (wettelijke termijn van) 14 dagen, gerekend vanaf het bezorgmoment.
Neem vooraf even contact op met Gewoonweg Leuk Living via e-mail.
Maak gebruik van het herroepingformulier.
Het spreekt voor zich dat het artikel ongebruikt en onbeschadigd terugkomt. Gebruik daarom bij voorkeur de originele verpakking voor het terugsturen maar in ieder geval een deugdelijke.
Uiteraard is deze verzending op eigen risico en voor eigen rekening. We adviseren daarom track & trace te gebruiken.
Voeg de pakbon toe.
Na ontvangst (en goedkeuring), Betaal ik je aankoopbedrag terug.
Ik behoud het recht om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte terug te betalen als we vermoeden dat het artikel gebruikt is of beschadigd is.

Maak ik iets op bestelling voor je? Dan is retournering niet mogelijk.

Gewoonweg Leuk Living behoudt het recht om retouren te weigeren. Dit kan in het geval als wij denken dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Gewoonweg Leuk Living of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant.
Als een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Gewoonweg Leuk Living schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Gewoonweg Leuk Living de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal Gewoonweg Leuk Living het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant terug betalen.
Nadat een product in goede staat retour ontvangen is, stort Gewoonweg Leuk Living het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terug.

Gewoonweg Leuk Living is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.
Gewoonweg Leuk Living kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die is ontstaan uit het gebruik van de website of van de door mij ter beschikking gestelde informatie


Artikel 9 - Persoonsgegevens
Door een bestelling te plaatsen, krijg ik uw persoonlijke gegevens. Het spreekt voor zich dat ik hiermee zeer zorgvuldig omga. Door het gebruikt te maken van deze website, geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Ik maak geen gegevens over aan derden. Op de pagina betreffende ons privacybeleid leest u onze volledige beleid met betrekking tot privacy.

Artikel 10 - Garantie
Neemt u bij mij een product af dan mag u verwachten dat dit functioneert en/of eigenschappen heeft die u bij een normaal gebruik van een dergelijk product mag verwachten. Is dat niet het geval dan mag u contact met Gewoonweg Leuk Living opnemen. Ben ik het met u eens dat het product niet voldoet dan span ik mij in om een vervangend artikel aan u beschikbaar te stellen. Is dit niet mogelijk dan bied ik, voor zover redelijkerwijs mogelijk, een alternatief aan.

Artikel 11 - Geschillen
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met het bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Op overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Gebruik van de website
Gewoonweg Leuk Living besteedt veel aandacht aan de inhoud van haar website. Ondanks dat garandeer ik niet dat de gegevens die u ziet altijd actueel, compleet of correct is. Komen er fouten voor op de website of is de site niet meer up to date dan span ik mij in om dit zo snel mogelijk te herstellen.
Gewoonweg Leuk Living kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die is ontstaan uit het gebruik van de website of van de door mij ter beschikking gestelde gegevens.

Algemene voorwaarden
Op deze pagina leest u de algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van Gewoonweg Leuk Living. Dit betreffen de regels die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tot het online bestellen bij Gewoonweg Leuk Living. U gaat akkoord met deze voorwaarden door een bestelling te plaatsen.

Goederen/diensten die wij aanbieden worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. We doen dit daarnaast zo volledig mogelijk als dat de redelijkheid vereist. Gewoonweg Leuk Living kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de website.

Gewoonweg Leuk Living behoudt zich het recht voor om t.a.t. de inhoud van de informatie op de website en de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities
Artikel 2 De ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het Aanbod
Artikel 5 De overeenkomst
Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
Artikel 7 Levering
Artikel 8 Klachten en retourneren
Artikel 9 Persoonsgegevens
Artikel 10 Garantie
Artikel 11 Geschillen
Artikel 12 Gebruik van de website


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten/diensten aan consumenten aanbiedt.
Consument: de natuurlijke persoon die op afstand een overeenkomst aangaat met de ondernemer. Deze persoon handelt niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruikt wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. Dit in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en /of diensten, t/m het sluiten van de overeenkomst.
Techniek voor communicatie op afstand: Dit is het middel dat gebruikt wordt voor het sluiten van een overeenkomst tussen ondernemer en consument zonder dat deze op het zelfde tijdstip in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Herroepingrecht: Dit betreft de mogelijkheid voor de consument om binnen een vastgestelde bedenktijd (14 dagen na bezorging/levering van product/dienst) af te zien van de overeenkomst op afstand.
Dag: Met dag/dagen wordt kalenderdag(en) bedoelt.
Drager van duurzame gegevens: Dit betreft elk middel dat de consument of ondernemer de mogelijkheid biedt om informatie die persoonlijk aan hem is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewenst hergebruik van deze informatie mogelijk maakt.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
Modelformulier voor herroeping: Het formulier dat consument dient te gebruiken indien hij na betaling en levering alsnog wil afzien van aankoop. Het formulier staat op de website van Gewoonweg Leuk Living.

Artikel 2 - De ondernemer

Naam onderneming: Gewoonweg Leuk Living
E-mailadres: info@ GewoonwegLeukLiving.nl
Vestigingsadres: Schutterlaan 31, 5632JR Eindhoven

KvK-nummer: 67599141
BTW-nummer: NL142193197B01
Rekeningnummer: NL39RABO0315222484
BICnummer

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op en eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in act nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie schriftelijke of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na afloop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, de aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden
Op mijn webwinkel kunt u een product bestellen door ons het door u gewenste product in het winkelwagentje te plaatsen. U ontvangt voor de betaling van deze bestelling een factuur per mail met daarin de betalingsgegevens. U kunt ons ook gewoon een mail sturen via info@gewoonwegleukliving.nl.

Al de prijzen op onze website zijn vermeld in euro’s en inclusief 21% BTW, tenzij duidelijk anders is vermeld. De prijzen zijn exclusief verzendkosten in Nederland.

U kunt op twee manieren aan ons betalen:

IDeal
Bankoverschrijving
Over de ontvangst van de betaling en de verzending van uw bestelling wordt u door ons per e-mail geïnformeerd. Mocht u het te betalen bedrag over willen maken, dan moet dit binnen 5 dagen na bestelling bijgeschreven zijn op:
NL39RABO0315222484 tnv GewoonwegLeukLiving.


Artikel 7 - Levering
Ik streef ernaar uw producten indien op voorraad binnen maximum 2 werkdagen na betaling aan u te verzenden. Indien levering binnen deze periode niet mogelijk is wordt hierover met u contact opgenomen. Gewoonweg Leuk Living kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door niet goed gebruik van de geleverde producten. Het leveringsgebied van gewoonweg Leuk Living is Nederland!

Indien uw betaling niet binnen 5 dagen n bestelling is ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden slechts als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

De verzending, vindt plaats via Post NL. De tarieven van Post.nl staan op de website van Post.nl. Afwijken hiervan geschiedt alleen in overleg met de consument. Aangetekend versturen? Dat kan, maar ook dat alleen in overleg. Wij hanteren daarvoor de tarieventabel van Post NL.

Artikel 8 - Klachten en retourneren
Ik doe er alles aan om u een goed product te leveren. Mocht het bestelde artikel toch niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vraag ik u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@GewoonwegLeukLiving.nl of via ons contactformulier op de website. Ontvang GewoonwegLeukLiving binnen deze termijn geen schriftelijke klachten, wordt Gewoonweg Leuk Living geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Gewoonweg Leuk Living terug te sturen. Gebruik hiervoor het herroepingformulier. Het is aan te raden altijd een kopie van dit exemplaar te bewaren. U leest waaraan u precies moet voldoen op de pagina retourneren.

Retourneren kan binnen de (wettelijke termijn van) 14 dagen, gerekend vanaf het bezorgmoment.
Neem vooraf even contact op met Gewoonweg Leuk Living via e-mail.
Maak gebruik van het herroepingformulier.
Het spreekt voor zich dat het artikel ongebruikt en onbeschadigd terugkomt. Gebruik daarom bij voorkeur de originele verpakking voor het terugsturen maar in ieder geval een deugdelijke.
Uiteraard is deze verzending op eigen risico en voor eigen rekening. We adviseren daarom track & trace te gebruiken.
Voeg de pakbon toe.
Na ontvangst (en goedkeuring), Betaal ik je aankoopbedrag terug.
Ik behoud het recht om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte terug te betalen als we vermoeden dat het artikel gebruikt is of beschadigd is.

Maak ik iets op bestelling voor je? Dan is retournering niet mogelijk.

Gewoonweg Leuk Living behoudt het recht om retouren te weigeren. Dit kan in het geval als wij denken dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Gewoonweg Leuk Living of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant.
Als een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Gewoonweg Leuk Living schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Gewoonweg Leuk Living de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal Gewoonweg Leuk Living het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant terug betalen.
Nadat een product in goede staat retour ontvangen is, stort Gewoonweg Leuk Living het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terug.

Gewoonweg Leuk Living is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.
Gewoonweg Leuk Living kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die is ontstaan uit het gebruik van de website of van de door mij ter beschikking gestelde informatie


Artikel 9 - Persoonsgegevens
Door een bestelling te plaatsen, krijg ik uw persoonlijke gegevens. Het spreekt voor zich dat ik hiermee zeer zorgvuldig omga. Door het gebruikt te maken van deze website, geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Ik maak geen gegevens over aan derden. Op de pagina betreffende ons privacybeleid leest u onze volledige beleid met betrekking tot privacy.

Artikel 10 - Garantie
Neemt u bij mij een product af dan mag u verwachten dat dit functioneert en/of eigenschappen heeft die u bij een normaal gebruik van een dergelijk product mag verwachten. Is dat niet het geval dan mag u contact met Gewoonweg Leuk Living opnemen. Ben ik het met u eens dat het product niet voldoet dan span ik mij in om een vervangend artikel aan u beschikbaar te stellen. Is dit niet mogelijk dan bied ik, voor zover redelijkerwijs mogelijk, een alternatief aan.

Artikel 11 - Geschillen
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met het bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Op overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Gebruik van de website
Gewoonweg Leuk Living besteedt veel aandacht aan de inhoud van haar website. Ondanks dat garandeer ik niet dat de gegevens die u ziet altijd actueel, compleet of correct is. Komen er fouten voor op de website of is de site niet meer up to date dan span ik mij in om dit zo snel mogelijk te herstellen.
Gewoonweg Leuk Living kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die is ontstaan uit het gebruik van de website of van de door mij ter beschikking gestelde gegevens.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Gewoonweg Leuk Living | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel